»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͤÃØÀѳ±ìÃкº¤Çº¤ØÁ»ÃеÙà¢éÒ-ÍÍ¡Íѵâ¹ÁÑµÔ ¾ÃéÍÁµÔ´µÑé§ ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-06-08