»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͤÃØÀѳ±ìÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ¨Ó¹Ç¹ 3 ÃÒ¡Òà 1.Gas Chromatography/Mass Spectrometer (GC-MS) ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 2.High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ 3.Gas Chromatography-Flame Ionization Detector, Flame Photometric Detector (GC-FID,FPD) ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-07-30