»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͤÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ¡Òà 1.¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 41 ªØ´ 2.¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 5 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-01-16