»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͤÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 4 ÃÒ¡Òà 1.¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìÅÙ¡¢èÒ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ 2.¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìâ¹éµºØê¤ ¨Ó¹Ç¹ 5 à¤Ã×èͧ 3.â¹éµºØê¤ ¨Ó¹Ç¹ 5 à¤Ã×èͧ 4.à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìâ¹éµºØê¤ ¨Ó¹Ç¹ 4 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-11-21