»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͨѴ«×éͤÃØÀѳ±ìÂÒ¹¾Ò˹ÐáÅТ¹Êè§Ã¶Â¹µìâ´ÂÊÒà (´Õà«Å) ¢¹Ò´ ññ ·Õè¹Ñè§ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-07-10