»ÃСǴÃÒ¤Ò«×é͵Ùéà¾ÒÐàÅÕé§à«ÅÅìÀÒÂãµéÊÀÒÇСêÒ«¤ÒÃìºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´ì ¨Ó¹Ç¹ 2 µÙé ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-12-01