»ÃСǴÃÒ¤Ò«×é͵ÙéàÂç¹ÍسËÀÙÁÔ 4 ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ ¢¹Ò´äÁè¹éÍ¡ÇèÒ 620 ÅԵà ¨Ó¹Ç¹ 2 µÙé ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-11-25