»ÃСǴÃÒ¤Ò«×é͵Ùé»ÅÍ´àª×éÍ»¯ÔºÑµÔ¡Òçҹ´éÒ¹ IVF ÊÓËÃѺ¼Ù黯Ժѵԧҹ 2 ¤¹ ¨Ó¹Ç¹ 1 µÙé ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-04-07