»ÃСǴÃÒ¤Ò«×é͵ÙéºèÁá¡êʤÒÃìºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´ìẺ¤Çº¤ØÁÍسËÀÙÁÔ ¨Ó¹Ç¹ ó µÙé ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-12-24