»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͽѡºÑÇÅéÒ§µÑÇ ¾ÃéÍÁÍèÒ§ÅéÒ§µÒ©Ø¡à©Ô¹ ¨Ó¹Ç¹ 14 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-03-06