»ÃСǴÃÒ¤Ò«×é;ÃéÍÁµÔ´µÑé§ Back up Rubrik Appliance »Õ 2562 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-01-23