»ÃСǴÃÒ¤Ò«×é;ÃéÍÁµÔ´µÑé§ Energy Valve ⫹¾ÅÒ«èÒ ÍÒ¤ÒèѵØÃÑʨÒÁ¨ØÃÕ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-03-11