»ÃСǴÃÒ¤Ò«×é;ÃéÍÁµÔ´µÑé§Ãкºâ·Ã·Ñȹìǧ¨Ã»Ô´ (CLOSE CIRCUIT TELEVISON SYSTEM) ºÃÔàdz¾×é¹·ÕèÊèǹºÃÔËÒáԨ¡ÒÃࢵ¾Ò³ÔªÂìÊǹËÅǧ-ÊÒÁÂèÒ¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-05-24