»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍâ¤Ã§¡ÒèѴ«×éͤÃØÀѳ±ìªØ´»ÃЪØÁäÃéÊÒ ³ Ëéͧ»ÃЪØÁ 1 (304) ʶҺѹÀÒÉÒ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-07-17