»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍâ¤Ã§¡ÒÃʹѺʹع¡ÒÃŧ·Ø¹¡ÒûÃѺà»ÅÕè¹ÍØ»¡Ã³ìã¹âç¾ÂÒºÒŢͧÃÑ° (Matching Fund) ÃÐÂзÕè 3 ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-07-02