»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 4 ÃÒ¡Òà 1. à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 40 à¤Ã×èͧ 2. à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 10 ªØ´ 3. à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 5 à¤Ã×èͧ 4. à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìẺ¾¡¾Ò ¨Ó¹Ç¹ 4 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-08-15