»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧ¨ÕéáÅеѴ´éÇÂä¿¿éÒ¾ÃéÍÁÃкºàª×èÍÁ»Ô´ËÅÍ´àÅ×Í´ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-03-10