»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧ¨Õé´éÇÂä¿¿éÒ¤ÇÒÁ¶ÕèÊÙ§áÅÐà¤Ã×èͧµÑ´àª×èÍÁ»Ô´ËÅÍ´àÅ×Í´ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-10-30