»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧµÃǨÍÇÑÂÇÐÀÒÂã¹´éǤÅ×è¹àÊÕ§¤ÇÒÁ¶ÕèÊÙ§ ¾ÃéÍÁËÑǵÃǨ 3D/4D ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-04-29