»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧ¶èÒÂÀÒ¾áÅÐÇÔà¤ÃÒÐËì¢éÍÁÙÅâ»ÃµÕ¹¨Ò¡á¼è¹à¨Å ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-01-30