»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧ·´Êͺáç´Ö§ áç¡´ áç´Ñ´ (Universal Testing Machine) ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-02-14