»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧ·´ÊͺËÒ¤èÒáçºÔ´áººà©×͹ËÃ×Í¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃÙ»àªÔ§ÁØÁ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2021-01-15