»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧ¹Ö触èÒàª×éÍ ¢¹Ò´¤ÇÒÁ¨ØäÁè¹éÍ¡ÇèÒ 100 ÅԵà ¨Ó¹Ç¹ 2 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-10-27