»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧ¼ÅԵ˴»¯Ô¡ÔÃÔÂÒÊÓËÃѺ෤¹Ô¤ Droplet Digital PCR ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-05-20