»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧ¾è¹¹éÓÂÒ¦èÒàª×éÍ´éÇÂäÎâ´Ãਹà»ÍÃìÍÍ¡ä«´ìẺÍѵâ¹ÁÑµÔ ¨Ó¹Ç¹ 3 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-11-25