»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧà¾ÒÐàÅÕ駵ÑÇÍè͹Ẻ 2 Ãкº ÁÕ¤ÇÒÁª×é¹áÅлÃÒȨҡ¤ÇÒÁª×é¹ ¨Ó¹Ç¹ 2 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-07-13