»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧà¾ÒÐàª×éÍÍѵâ¹ÁÑµÔ (Hemoculture automate) ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-03-10