»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧãËéÊÒÃÅÐÅÒ (Infusion pump) ¨Ó¹Ç¹ 18 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-02-27