»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧãËé¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ´éǤÅ×蹡ÃÐá·¡ ª¹Ô´àÃà´ÕÂÅ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-02-14