»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧãËé¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ´éÇÂàÅà«ÍÃì¡ÓÅѧµèÓª¹Ô´·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñ¹äÁè¹éÍ¡ÇèÒ 3 ¤ÇÒÁÂÒǤÅ×è¹ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-01-23