»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧàÍç¡«àÃÂì·ÑèÇä»áºº´Ô¨ÔµÍÅ ª¹Ô´á¢Ç¹à¾´Ò¹¢¹Ò´äÁè¹éÍ¡ÇèÒ 1000mA ¾ÃéÍÁµÔ´µÑé§ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-08-18