»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧÁ×͡Ū¹Ô´µèÒ§æ·ÕèªèÇÂʹѺʹع¡ÒüÅÔµ·Õèµéͧ¡ÒäÇÒÁÅÐàÍÕ´ÊÙ§ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-10-31