»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧÁ×ÍÇÔà¤ÃÒÐËì»ÃÔÁÒ³ÍÔ¹·ÃÕÂì¤ÒÃìºÍ¹ (Total Organic Carbon) ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-10-18