»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧÇÑ´¢¹Ò´áÅСÒáÃШÒµÑǢͧ͹ØÀÒ¤â´Â¡ÒõԴµÒÁ¡ÒÃà¤Å×è͹·Õè¢Í§Í¹ØÀÒ¤ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-04-20