»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧÇÑ´¢¹Ò´Í¹ØÀÒ¤¾ÃéÍÁªØ´»é͹µÑÇÍÂèҧẺáËé§áÅÐà»Õ¡ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-06-12