»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧÇÑ´¤èÒ¡Òôٴ¡Å×¹áʧáÅСÒÃàÃ×ͧáʧ¢Í§ÊÒÃã¹äÁâ¤Ãà¾Å· ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-11-23