»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧÇÑ´ÊÑÁ»ÃÐÊÔ·¸Ôì¡ÒâÂÒµÑÇà¹×èͧ¨Ò¡¤ÇÒÁÃé͹ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-11-22