»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧÇÑ´ÍѵÃÒ¡ÒÃà¡Ô´»¯Ô¡ÔÃÔÂÒªÕÇà¤Áբͧà«ÅÅì ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2021-02-09