»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧÇÔà¤ÃÒÐË컯ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÃÐËÇèÒ§ÊÒêÕÇâÁàÅ¡ØŤÇÒÁ¨Óà¾ÒÐÊÙ§ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-02-28