»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧÇÔà¤ÃÒÐËì·Ò§à¤ÁÕä¿¿éÒâ¾à·¹·ÔâÍÊáµ·/¡ÑÅÇÒ¹ÍÊáµ· ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-12-04