»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧÇÔà¤ÃÒÐËìà¹×éÍÊÑÁ¼ÑÊ (Texture analyser) á¢Ç§ÇѧãËÁè ࢵ»·ØÁÇѹ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-04-08