»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧÇÔà¤ÃÒÐËìáÅÐÇÑ´»ÃÔÁÒ³ÊÒôéÇÂà·¤¹Ô¤ÅÔ¤ÇÔ´â¤ÃÁÒⵡÃÒ¿áÁÊÊ໤âµÃÁÔàµÍÃì ẺÊͧ¢Ñ鹵͹ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-12-22