»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧÇÔà¤ÃÒÐËìÊÒõÑÇÍÂèÒ§â´ÂãªéÊÒûÃÔÁÒ³¹éÍ (High Performance Liquid Chromatrography, HPLC) ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-12-07