»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧÇÔà¤ÃÒÐËì¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¹éÓ˹ѡ¢Í§ÊÒôéǤÇÒÁÃé͹ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-12-07