»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧËÅÍÁÊÙ­­Ò¡ÒȪ¹Ô´¤ÇÒÁ¶ÕèÊÙ§ (Inductive Remelting) ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-01-07