»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧÊѧà¤ÃÒÐËì໻䷴ìÍѵâ¹ÁѵÔâ´Âãªé¤Å×è¹äÁâ¤ÃàÇ¿ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-11-24