»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧÊÓËÃѺ¡ÒÃàÃÕ¹¾×é¹°Ò¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÊØ¢ÀÒ¾ ¨Ó¹Ç¹ ñ à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-11-27