»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍà¤Ã×èͧÍèÒ¹¼Å»¯Ô¡ÔÃÔÂÒº¹äÁâ¤Ãà¾Å· ÃкºÁÑŵԴÔà·¤ªÑè¹ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-04-22