»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍàµÕ§à¤Å×è͹ÂéÒ¼Ùé»èÇ (Transport Stretcher) ẺàÍç¡«àÃÂì¼èÒ¹äÁèä´é ¨Ó¹Ç¹ 5 àµÕ§ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-07-13