»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍàµÕ§»ÃѺÃдѺä´é´éÇÂä¿¿éÒẺ ó µÍ¹ ¨Ó¹Ç¹ ò àµÕ§ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-03-18